© 2010 Ronni Shendar

Fetching fresh water

Fetching fresh water